Project Description

Om Byggeklossen barnehage

Vårt ansvar.

Vårt ansvar i prosjektet har vært arkitekturprosjektering, landskapsutforming/ lekeplass, bygningsfysikk og lydforhold.  Vi har gjennomført prosjektering fra programmering/ konseptutvikling til ferdig detaljprosjekt.

Organisatorisk / administrativt

Prosjektet er gjennomført etter samspillsmodellen, hvor Harstad kommune inviterte ulike allianser av rådgivere/ entreprenører til konkurranse om en ny 6 basers barnehage med plass til 100 barn. Underveis i prosessen ble romprogrammet øket til 8 baser og 134 barn.

Alliansen bestod av Nilsen og Haukland AS (PLA / Bygg) , A3 Arkitektkontor AS (ARK) og Hinnstein AS (RI / PGL), Harstad elektro AS (El), Vann og varme AS (RØR) og Entek Harstad (Vent)

Romprogrammet og konseptskissene ble utviklet i nært samarbeid med kommunens brukergruppe.

Hoved-idé

Oppgaven var å tegne en 6-baseres barnehage med mulighet for utvidelse til 8 baser. Konseptet måtte derfor fungere for begge disse alternativene.

Topografien gav muligheter for 3 etasjer som hver hadde utgang til terreng:

– Plan 1 mot atkomstveien, med «ryggen» inn mot terrenget.

– Plan 2, hovedplanet, med utgang til utelek-området.

– Plan 3 som et takoppbygg oppå Plan 2, med utgang til snuplassen til boligene i bakkant.

Funksjonene er grovt sett organisert med parkering, administrasjon og teknisk rom på Plan 1, hovedtyngden av fellesrom og baser samt utelek-område på Plan 2, og et lite «førskolebygg» på Plan 3.

Barnehagen er organisert i 3 soner etter barnas alder, og hver sone er delt inn i baser/grupperom

Planen er en vinkel, hvor fellesrommene er plassert midt i vinkelen og hvert vinkelbein er en sone med baser. Den tredje basen kom inn senere i prosessen, og ble plassert på toppen.

For å gi god kontakt mellom uterom og husets «hjerte» (samlingssal, sentralkorridor og motorikkrom) er både innervegger og yttervegger midt i vinkelen av glass. I denne «glass-aksen» er det også et glassoverdekket uterom, utenfor motorikkrommet. Langs resten av fasadene mot utearealet er det bygget takoverdekning med lysgjennomskinnelige takplater, slik at alle base-innganger er takoverdekket uten at det stjeler for mye dagslys.

For å gjøre det lettere for ungene å orientere seg i et så stort bygg, har hver base sin egen farge. Disse 8 fargene er benyttet både i interiør og fasader, og er godt synlige fra utelek-området i form av fargesatte omramninger rundt utvalgte base-vinduer. Dette er gjort for å gi ungene en økt følelse av mestring, trygghet og tilhørighet til egen base.

Arkitektonisk

Tomta, et tidligere småbruk, er lett kupert og solrik, og ligger i utkanten av et boligstrøk i Gangsåsveien.
De mest solrike og attraktive uteområdene er ikke bygget ned, men bevart til ute-lek. Det gamle våningshuset,  «Gammelhuset», er delvis pusset opp, og utgjør en del av utelek-tilbudet.

Boligområdet som barnehagen ligger i har hovedsakelig eneboliger og rekkehus. Det var derfor et mål å ta mest mulig hensyn til naboers sol og utsiktsforhold, samt å tilpasse seg småhus-karakteren i nabolaget. Dette sammenfalt med et ønske om å lage et bygg som på tross av sin størrelse framstår som både ”lite, oversiktelig og hyggelig”, spesielt  mot utelek-området på Plan 2. Mot atkomsvei/ parkering kunne man imidlertid tillate seg å fravike dette kravet noe, både med hensyn til høyder, volum og fasadeuttrykk.

Materialbruken er hovedsakelig beiset/impregnert trepanel, samt fasadeplater på sokkelfasaden mot parkering.

De fargesterke vindusomramningene er godt synlige, og gir fasadene mot utelek-området en karakter som signaliserer at dette er en barnehage. Denne delen av bygget er godt synlig, både fra Rødbergveien og fra hovedinnfartsveien inn til Harstad (F83).

Mot atkomstvei (Gangsåsveien), parkeringsplass og naboer  i bakkant er fasadeuttrykket mer dempet og anonymt. Bare én vindusomramning (rød base) er synlig fra Gangsåsveien. Den bretter seg rundt hjørnet, som et forvarsel på hva som skjer lenger inne på området.

Relevans for nye prosjekt

Spesielle forhold i prosjekt med overføringsverdi:

  • Skisse-, for- og detaljprosjekt for barnehager
  • Lekplasser / lekeparker

Fakta

Bygningsfunksjon:
Barnehage
Byggherre:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt (inkl. landskap og interiør)
Prosjekteringsgruppeledelse
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt i samhandlingsentreprise
Oppdragsgiver:
Harstad kommune
Beliggenhet:
Gangsåsveien 8, Harstad
Framdrift (milepæler):
2008: Prosjekteringsstart
2009: Byggestart
2010: Overlevering
Areal:
1.750 m² BTA
+160m² uisolerte skur og boder
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
Annet:
Samhandlingsentreprise