Project Description

2020-07-03: Varsel om planstart.
Regulering av Heimenjorda leilighetskompleks, Kvæfjord kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles herved igangsetting av reguleringsplanarbeid, med konsekvensutredning, på vegne av BoNord Eiendomsutvikling AS. Planområde som vist på kartutsnitt utgjør 13 dekar og er pr. i dag regulert til offentlige bygninger.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av leiligheter, øst i planområdet. Dette innebærer bygging på dyrkbar mark og endring av formål fra offentlig formål til bolig på den aktuelle tomten og enebolig vest i planområdet. Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål.

Planprogram og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra nettadresse: www.a3a.no/PRO/2020-004.
Eventuelle merknader og synspunkter til planprogrammet bes sendt innen 21. August 2020 til

A3 Arkitektkontor AS
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post:   post@a3a.no

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Therese A. Isaksen
E-post tai@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Tiltakshaver:
Bonord eiendomsutvikling AS, Tromsø
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Bonord eiendomsutvikling AS, Tromsø
Beliggenhet:
Borkenes, Kvæfjord kommune
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: