Project Description

2020-08-19: Varsel om planstart.
Reguleringsplan for Åse Næringsområde, Andøy kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-3 varsles herved igangsetting av detaljert reguleringsplanarbeid på vegne av Karstein Kristiansen Eiendom AS. Planområdet, som vist på kartutsnitt utgjør 5 dekar. Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål og LNFR.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for omregulering av området til næring, for å tilrettelegge for utbygging av kontorlokaler for Karstein Kristiansen Entreprenør AS.

Det ønskes også ny avkjøring vest i området fra fv 82. Bebyggelsen er planlagt i maks 2 etasjer der høyder og volumer skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Utnyttelsesgrad og arealbegrensning på ny bebyggelse fastsettes i planarbeidet.

Planinitiativ og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra nettadresse: www.a3a.no/pro/2020-005

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet bes sendt innen 1. oktober 2020 til:

A3 Arkitektkontor as
Postboks 753
9487 Harstad.

E-post: post@a3a.no

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Therese A. Isaksen
E-post: tai@a3a.no

Fakta

Bygningsfunksjon:
Reguleringsplan
Tiltakshaver:
Karstein Kristiansen Eiendom AS, 8484 RISØYHAMN
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering
Oppdragsgiver:
Karstein Kristiansen Eiendom AS, 8484 RISØYHAMN
Beliggenhet:
Åse, Andøy kommune
Framdrift (milepæler):
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører: