Project Description

Om Bergsodden sykehjem

Generelt

Prosjektet omfatter nytt sykehjem med 72 plasser og dagsenter for demente.

Samlet areal for nybygg var ca 7.820 m2.  Omtrent 3/5-deler av bygget er oppført i 2 etasjer, mens den resterende delen med kun en etasje er forberedt for påbygg at en 2. etasje for ev. fremtidig utvidelse med ytterligere 24 sykehjemsplasser.

Vårt ansvar

Vi utførte prosjekteringsledelse i forprosjektet.

Vårt ansvar i prosjektet har vært arkitekturprosjektering, bygningsfysikk og lydforhold. Vi har gjennomført full prosjektering, fra konseptutvikling til komplett detaljprosjekt og som bygget dokumentasjon.

I forprosjektfasen jobbet vi sammen med tekniske rådgivere (fra Sweco) på byggeteknikk, VVS-teknikk og elektroteknikk innenfor en gruppeavtale. Vi utførte prosjekteringsledelse og arkitekturfaglig prosjektering. I detaljprosjekt- og byggefasen var tekniske rådgivere innen byggeteknikk, VVS og elektro sidekonsulenter engasjert av totalentreprenøren.

Organisatorisk / administrativt

Prosjektet omfattet bl.a.:

 • miljøsanering og riving av eksisterende bygningsmasse.
 • utforming (layout) av utearealer med utfylling i sjø, etablering av 70 parkeringsplasser, ny atkomst til eksisterende naust, nytt fortau langs atkomstveg
 • samordning mot / grunnlag for reguleringsplan (som ble produsert av annet firma.)
 • utforming av nybygg i samråd med byggherre, brukerne (13 brukermøter) og totalentreprenøren.
 • koordinering mot øvrige rådgiver (Herunder 6 prosjekteringsmøter i forprosjektfasen og 18 i detaljprosjektfasen)

Det ble søkt rammetillatelse (+ en endring av rammetillatelsen), igangsettingstillatelser i 5 trinn, brukstillatelse og ferdigattest.

Arkitektonisk og teknisk.

Prosjektet var komplisert og hadde høy vanskelighetsgrad på flere områder.

Prosjektet ble bygget på en tidligere industritomt og krevde omfattende utfylling i havet. Bygget er iht. risikoanalyse lagt med gulvnivå på kote +4.0. Bygget har ikke kjeller /underetasje slik at alle tekniske rom måtte legges på samme plan som bruksrom.

Bygget består av

 • Tre fløyer med 3+3 bogrupper (for 6×8 pasienter) i 2. etasjer
 • Tre fløyer med 3 bogrupper (for 3×8 pasienter) i 1. etasje
 • En sammenbindende større midtfløy, der deler av midtfløya er oppført i to etasjer.

Hver bogruppe med åtte beboerrom har felles spisestue, oppholdsstue og avdelingskjøkken, samt lite arbeidsrom for personale og medisinrom. 3 bogrupper utgjør samlet en avdeling med fellesfunksjoner som lager, skyllerom, vaktrom og kontor.

Beboerens bad (alle 72) er bygget ekstra romslig (9,7 m2) og har personløfter slik at dusjing (evt. i dusjstol) kan utføres hos den enkelte beboer og med god plass til pleierne. (Bygget har også et felles baderom med badekar.)

Alle beboerrommene og noen andre rom er utført med støtdempende sportsgulv (vinyl) for å redusere skader ved fall. Det er igangsatt et forskningsprosjekt i Safe Community knyttet til Bergsodden sykehjem. Her skal man registrere fallskader og kartlegge om belegget faktisk har en skadeforebyggende effekt.

I midtfløya er det (bl.a.) dagsenter for dagbesøk av hjemmeboende demente og andre eldre, – og for bruk ved fellestilstelninger for hele sykehjemmet. (Sykehjemmet har ansatt egen kulturarbeider for å ivareta mulighetene som dette gir.) Her er det delvis benyttet glassvegger for å ta vare på den fine utsikten og slippe inn godt med dagslys

I prosjektet inngår en sjøvannsbasert varmesentral. Bygget har energikarakter B

Som kuriositet kan det nevenes at vi detaljtegnet og målsatte 5.038 fasadeplater (i ca 300 varianter i 3 farger) som ble kuttet etter mål i Kina og montert uten feil på byggeplassen.

Relevans for nye prosjekt

Spesielle forhold i prosjekt med overføringsverdi:

 • Prosjekteringsledelse (forprosjekt)
 • Ansvarlig søker
 • Programmering av sykehjem
 • Skisse-, for-, og detaljprosjekt for sykehjem

Fakta

Bygningsfunksjon:
Sykehjem
Byggherre:
Harstad kommune
Våre roller:
Arkitekt
Prosjekteringsgruppeledelse for program, forprosjekt og tilbud
Vårt oppdrag:
Program
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Tilbudsgrunnlag
Detaljprosjekt i totalentreprise
Oppdragsgivere:
Harstad kommune til om med tilbudsgrunnlag
NCC i detaljprosjekt- og produksjonsfasen
Beliggenhet:
Bergsodden, Harstad
Framdrift (milepæler):
2010: Prosjekteringsstart
2012: Byggestart
2014: Overlevering
Areal:
7.800 m² BTA
+100 m² uisolerte skur og boder
Prosjektkostnad:
250 mill
Rådgivere:
Entreprenører:
Totalentreprenør: NCC avd Harstad