Project Description

2021-04-21: Mindre endring av reguleringsplan HSI Sentrum nord – PlanID 0687

Bakgrunn

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 31.10. 2019. Siste revisjon vedtatt 21.12. 2020.  Bakgrunnen for denne endringen er at den regulert fyllingen under sjøflaten ikke skal utføres med uttak av et lite område ved den regulerte broen SGG2. Hotellet på felt BSF med tilhørende trafikkareal og utearealene blir bygget på betongdekke fundamentert på peler.

Årsaken til dette er bl.a. at den planlagte fyllingen kommer i konflikt med Harstad Havn sine planer for havna og kaiutbyggingen på Larsneset. I stedet for steinfylling, skal det bygges en skipsbarriere av betong og stål som skal sikre hotellet mot påkjørsel av store skip inn og ut fra havna. Den nye løsningen er samordnet med Harstad Havn sine planer for havna og kaia.

Endringen består i at regulert hensynssone H550 utgår. I stedet blir det lagt inn en sone av havneområdet der det kan bygges skipsbarriere. Sonen er betegnet VHS2, se illustrasjon 2

Dokumenter (PDF)

5208838 – ROS-analyse_10.01.2018_rev. 06.03.2021

5208838 – Reguleringsbestemmelser rev.3 april 21 (skipsbarriere)

5208838 – Referat fra oppstartsmøte – reguleringsendring HSI sentrum nord – Skipsbarriere

5208838 – HØRINGSBREV mindre endring april 21 Skipsbarriere

5208838 – 13-04-2021_Forslag reguleringsendring Verftsområdet HSI-A1

Sosi-fil

5208838 – 13-04-2021_Forslag reguleringsendring Verftsområdet HSI

Merknader

Eventuell merknader til reguleringsendringen bes sendt til:

Norconsult AS
Skoleveien 1
9407 Harstad.

eller til e-post:

Erling.A.Johansen@norconsult.com

innen 11. mai 2021.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erling A. Johansen
E-post: erling.a.johansen@norconsult.com