Project Description

Om Kunnskapsparken Finnsnes

Kunnskapsparken Finnsnes skal være sentral i kunnskapsformidling for personer i alle aldre. Den inneholder leietakere innen offentlig og privat sektor som danner et kreativt fellesskap.  De to mest sentrale funksjoner når det gjelder kunnskapsformidling er Lenvik folkebibliotek og Studiesenteret Finnsnes AS som skal utvikles i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Folkebiblioteket i Kunnskapsparken er det første i landet som har en avdeling klassifisert som universitetsbibliotek.

Kunnskapsparken er lokalisert i nær tilknytning til hurtigbåtterminal, hurtigrute, bussterminal og taxi (gateterminal / regionalt byttepunkt for offentlig transport) og er derfor lett tilgjengelig for hele regionen.

  • Plan 1: Bibliotek, auditorium, kafé og foajé
  • Plan 2: Studiesenter med undervisningsrom, grupperom, studieplasser og universitetsbibliotek
  • Plan 3: Offentlige og private leietakere.

Prosjektet er et utleiebygg til undervisningsformål, bibliotek, kontorer og kafe.

Kunnskapsparken Finnsnes gjennomførte en prosjektkonkurranse om bygging av et kontor- og undervisningsbygg på Finnsnes. Vi utviklet først program og konsept på oppdrag fra utbygger/tomteeier.  Prosjektet vant konkurransen og i prosessen videre var vi engasjert av totalentreprenøren som ansvarlig søker og prosjekterende.

Vårt ansvar

Vårt ansvar i prosjektet har vært arkitekturprosjektering, landskapsutforming, bygningsfysikk og lydforhold.  Vi har gjennomført full prosjektering, fra konseptutvikling i konkurransefasen til komplett detaljprosjekt og as built dokumentasjon for totalentreprenøren.  Vi hadde rollen som ansvarlig søker.

Organisatorisk / administrativt

I konkurransefasen utviklet vi konseptet sammen med utbygger og entreprenør (Prosjektkonkurranse), med utbygger som oppdragsgiver.  I gjennomføringsfasen har vi detaljprosjektert med totalentreprenør NCC Construction AS som oppdragsgiver. Vi har fulgt prosjektet fra konsept til ferdigstillelse.

Arkitektonisk og teknisk.

Den arkitektoniske hovedideen er et sluttet hovedvolum hvor en adderer og subtraherer i bygningsmassen for å gi nødvendige kvaliteter og svar på ulike funksjoners behov for lysinnslipp og opplevelser.

Byggets konsept er å fremheve og tydeliggjøre tomten i denne delen av sentrum gjennom formet volum. Teoretisk og visuelt markerer bygget grensen mellom byen(sentrum) og boligbyggene med Lundhaugen naturpark. Gjennom bevisst bruk av materialer er bygningen, om dagen når det er lyst, en sluttet form, mens den kvelds- og nattestid vil gjennomgå en total transformasjon ved å fremstå som et glødende objekt med ulike lyssjikt, flater og åpninger.

Bygget består av et sluttet volum i 4 etasjer hvorav en mesaninetasje i tilknytning til 1.etasje. Det er felles adkomst for alle leietakere i 1.etasje med foaje, resepsjon, lobby og auditorium.

Det er stor variasjon av leietakere med svært ulike krav i forhold til tekniske løsninger. Bygget huser offentlig bibliotek (mediatek), undervisning (UIT), kontorer, auditorium m.v som gir stor kompleksitet i de tekniske og planmessige løsningene.

Tomten ligger i skjæringspunktet mellom bystruktur og naturområde/boligbebyggelse og har med stor høydeforskjell inn mot Lundhaugen, fra kote +5,0 til kote +22,0, stor kompleksitet i forhold til byggets tilpasning til mannskapsmessig utforming.

Inngangsnivå fra parkeringsplass på byggets sørside på kote +9,0 og hovedatkomst fra Storgata kote 5,0 har vært utfordrende i forhold til universell utforming.

Det er etablert en uteplass for leietakerne i øverste etasje. Denne ligger i overgangen/skjæringen mellom bygget og Lundhaugen. Plassen danner overgangen mellom bygd miljø og natur og et viktig arkitektonisk element.

Plasseringen vis a vis terminalbygget for hurtigbåt og hurtigruten var utfordrende i forhold til trafikkavvikling i området. Det er etablert stoppested for buss og taxi foran bygget i tillegg til infrastruktur for ordinær trafikk til og fra bygget.

Relevans for nye prosjekt

Spesielle forhold i prosjekt med overføringsverdi:

  • Ansvarlig søker
  • Programmering (detaljering)
  • Skisse-, for-, og detaljprosjekt for kunnskapspark / skole / kontor / bibliotek

Fakta

Bygningsfunksjon:
Kunnskapspark (kontor, bibliotek)
Byggherre:
Finnsnes Eiendomsutvikling AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Skisseprosjekt, forprosjekt og tilbudsgrunnlag for byggherren.
Detaljprosjekt for entreprenøren.
Oppdragsgiver:
Konkurranseprosjekt: Finnsnes Eiendomsutvikling AS
Detaljprosjekt: NCC AS
Beliggenhet:
Bernhard Lunds vei 4, 9300 Finnsnes
Framdrift (milepæler):
Juni – august 2011: Prosjektkonkurranse
August – desember 2011: Bearbeiding prosjekt
Februar 2012 – januar 2013: Detaljprosjektering
2012-2013: Bygging
Areal:
4.900 m2 BTA
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
NCC AS