Project Description

Nyheter

2016-04-29 Varsel om planstart

Trondenesveien 102A/B gnr/bnr 64/100 og Trondenesveien 104 gnr/bnr 64/97 samt deler av Trondenesveien og tilliggende eiendommer, Harstad.

Med henvisning til PBL § 12-8 varsles herved oppstart av privat forslag til detaljert reguleringsplan for angitte eiendommer:

64/100 Trondenesveien 102 A og B
64/97    Trondenesveien 104
Planområdet omfatter også deler av
64/92   Trondenesveien 100, Hagebyveien 96, 98
64/123  Trondenesveien 105
64/93    Trondenesveien 106
64/107  Trondenesveien 107
64/18    Trondenesveien 108
64/115  Trondenesveien 109
64/119  Trondenesveien (gategrunn)
64/1      Trondenes prestegård

Planområdet er vist på vedlagte kartutsnitt.

Vår oppdragsgiver er Firkanten eiendom AS.

Formålet for planarbeidet er å skaffe planhjemmel for oppføring av boligblokker i 6 etasjer på eiendommene 64/100 og 64/97.  De øvrige eiendommer i planområdet er medtatt for å kunne vurdere regulering av fortau og atkomster langs Trondenesveien.

Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Atkomst til Trondenesveien 102A/B og 104 planlegges etablert fra Trondenesveien.

Det er avholdt oppstartmøte med kommunen (13.4.2016).  Planprogram og konsekvensutredninger ikke påkrevd.

Dokumenter i saken ligger på webadresse: www.a3a.no/boligpark

Eventuelle synspunkter og andre forhold som planlegger bør kjenne til bes sendt innen 3. juni 2016 til:

A3 Arkitektkontor AS
Postboks 753
9487 Harstad.
E-post:   post@a3a.no

Plankart: A-Planstart, kart med rutenett – 2016-03-08

2016-04-13 Referat fra oppstartmøte

Referat fra oppstartmøte: Referat fra oppstartmøte – 2016-04-13

 

Kontaktinformasjon

Firkanten eiendom AS
Steinar Nilsen
A3 Arkitektkontor AS
Håkon Alm
E-post ha@a3a.no

 

Fakta

Bygningsfunksjon:
Boliger
Byggherre:
Firkanten eiendom AS
Våre roller:
Arkitekt
Vårt oppdrag:
Regulering, konsept
Oppdragsgiver:
Nilsen & Haukland AS
Beliggenhet:
Trondenes, Harstad
Framdrift (milepæler):
2016-04 Varsel om planstart
Areal:
Prosjektkostnad:
Rådgivere:
Entreprenører:
Nilsen & Haukland AS